2014_08_07, Rose Hotel, Hamdan Street, Abu Dhabi - divyalok