2016_12_09, Dubai Canal, Al Fahidi Street, Dubai - divyalok