2017_12_01, National Day Airshow, Abu Dhabi - divyalok