2013_07_27, Kite Surfing Beach, Saadiyat - divyalok