2013_07_27, Kite Surfing Beach, Saadiyat - divyalok
IMG_7343_Kite Surfing Beach_002

IMG_7343_Kite Surfing Beach_002

2012