2014_06_16, Sunrise from flat, Abu Dhabi - divyalok