2014_06_28, Kite Surfing Beach, Saadiyat - divyalok