2014_08_07, Seaside near Sheikh Khalifa Bridge, Saadiyat - divyalok