2014_08_08, Kite Flying Beach, Fahid Island - divyalok