2016_08_12, Photo Shoot at Kite Surfing Beach, Saadiyat - divyalok