2017_02_12, Wulki Farms, Monrovia, Liberia - divyalok